Yoga for Weight Loss

Yoga for Weight Loss

Bow pose (Dhanurasana)

Bridge pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Boat pose (Naukasana)

Triangular pose   ( Trikonasana)

The warrior pose (Veera bhadrasana)

Plank pose (Chaturangadandasana)